Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinës - Lëndët e informatikës - Lajmërimet

Lajmërimet
Ushtrimet
Ligjëratat
Testet
Provimet
Autori
 
Obligimet e studenteve nga lënda: Informatika ne bujqësi dhe Bazat e Informatikës IBBI